Tienduizend privacyklachten bij autoriteit persoonsgegevens

Het is inmiddels alweer een half jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de AVG) in werking is getreden. Desalniettemin blijkt uit de praktijk dat veel organisaties en bedrijven nog niet weten hoe zij opvolging moeten geven aan de AVG. Dit heeft ertoe geleid dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sinds invoering van de AVG op 25 mei van dit jaar bijna 10.000 privacy gerelateerde klachten heeft ontvangen. In één op de drie gevallen ondernam de AP ook daadwerkelijk actie en is er contact opgenomen met de betrokken organisatie. Wilt u er zeker van zijn dat uw onderneming AVG proof is of meent u dat uw rechten geschonden worden? Neem dan gerust contact op met Ruud Jungschläger en informeer naar hoe wij u behulpzaam kunnen zijn.

https://nos.nl/artikel/2263299-tienduizend-privacyklachten-bij-autoriteit-persoonsgegevens.html

Noot bij beschikking Kantonrechter Rotterdam, 19 juli 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:5901

Annotator: mr. A. Briejer
Verschenen in: JIN 2018/9, nr.179

Klik hier voor de uitspraak

 

Jurjen Tuinman mede-commentator Tekst & Commentaar Huurrecht

De 8e druk van Tekst & Commentaar Huurrecht is op 22 oktober uitgekomen. Voor de dagelijkse praktijk binnen de rechterlijke macht en advocatuur het standaardwerk, met glashelder en compact commentaar per wetsartikel. Ons kantoorgenoot Jurjen Tuinman heeft in deze editie het commentaar op de algemene bepalingen van de artikelen 7:201-7:231 BW grotendeels herzien.

Noot bij uitspraak Rechtbank Midden-Nederland, zp Utrecht d.d. 23 mei 2018

Annotator: mr. drs. D. Beunk
Verschenen in: JOR 2018/257 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 10, 2018

Klik hier voor de uitspraak

Evaluatie en aanbevelingen inzake het enquêterecht

Ter evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht (inmiddels 5 jaar na de herziening) is onder supervisie van het WODC door Tilburg University onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en effectiviteit van de wetsaanpassingen in de praktijk. Kernvraag is of en hoe de huidige wet bijdraagt aan het snel en doeltreffend oplossen van geschillen, zodat de rechtspersoon verder kan opereren. Het tijdschrift Ondernemingsrecht heeft auteurs, waaronder Yvette Borrius, gevraagd om op de wet en de praktijk te reflecteren en aanbevelingen tot aanpassing van het enquêterecht te doen (Themanummer 2-2018). Klik hier voor het artikel van Yvette getiteld ‘Enkele observaties over de positie van OK-functionarissen’. Ten behoeve van een inhoudelijke reactie naar de Tweede Kamer vond intussen op 10 september 2018 een expertbijeenkomst bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie plaats, waar deskundigen uit verschillende geledingen aan de hand van een consultatie document verder hebben gediscussieerd. Een inspirerende middag, aldus Yvette, met interessante zienswijzen over de verbetering van het enquêterecht en de geschillenregeling – dat zeker vervolg krijgt.

Interview SC – Rob van den Sigtenhorst

Rob van den Sigtenhorst is geïnterviewd door SC over de aankomende invoering van de WHOA en de pre-pack, de Wet homologatie onderhandse akkoorden, in het kader van het SC themanummer Herijking Faillissementsrecht. Klik hier voor het artikel. Het artikel gaat in op de vraag hoe en in welke situaties de een WHOA-akkoord of een pre-pack een oplossing kunnen bieden voor bedrijven in de problemen. Volgens Rob kunnen beide een nuttige instrument zijn, mits je weet wanneer en hoe ze kunnen worden toegepast.

Reactie Florent op consultatie Wet opheffing verpandingsverboden

Namens Florent hebben Kees van de Meent, Rob van den Sigtenhorst en Merijn Moeliker een reactie geschreven naar aanleiding van de internetconsultatie voor het voorstel voor de Wet opheffing verpandingsverboden. Het doel van het wetsvoorstel is het scheppen van meer kredietruimte voor met name het mkb. Hoewel het doel van het wetsvoorstel een warm hart wordt toegedragen, kunnen wel enkele kanttekeningen worden geplaatst bij het voorstel in de huidige vorm. Zo is de verwachte extra kredietruimte voor het mkb relatief beperkt, leiden de voorgestelde begrippen “voor financieringsdoeleinden” en “in de uitoefening van beroep of bedrijf” mogelijk tot discussie/onzekerheid en is er onvoldoende aandacht voor de positie van partijen die om hen moverende redenen een onoverdraagbaarheidsbeding zijn overeengekomen. De reactie bevat suggesties om het wetsvoorstel te verbeteren die met name in lijn zijn met de regeling zoals die in het Duitse recht van toepassing is. De volledige tekst van de reactie vindt u hier.

Doorstart voor Leapp, retailer in refurbished Apple apparatuur

Kees van de Meent, de curator van Leapp, heeft overeenstemming bereikt met Nobel Capital Partners over een doorstart van de activiteiten van Leapp.

In Nederlands zullen op korte termijn de webshop en 14 winkels heropenen.

Leapp werd in 2011 opgericht door ondernemer Rogier van Camp. Na de webwinkel opende in 2012 de eerste vestiging. Voor het faillissement van 8 juni jl. was Leapp actief in drie landen met 24 winkels en 170 medewerkers.

Voor meer informatie zie hier het persbericht van Leapp.

Aernoud Bourdrez: Onderhandelen zonder verwijt

Lees hier het artikel ‘Onderhandelen zonder verwijt’ over onze kantoorgenoot Aernoud Bourdrez