Doniger-vennootschappen c.s. 

« | »

Bij vonnissen van de Rechtbank Amsterdam van 6 september 2017 is het faillissement uitgesproken van:

Doniger Fashion Group B.V.
Doniger Online B.V.
Doniger Retail B.V.
MCG Online Personnel B.V.
Doniger Fashion B.V.
AR Housing B.V.
Adam Retail B.V.
DR Personnel B.V.
AR Personnel B.V.
DR Housing B.V.

Hanneke De Coninck-Smolders, partner op de sectie Ondernemings- en insolventierecht, is benoemd tot curator van deze vennootschappen.

Schuldeisers
Indienen vordering
Crediteuren kunnen hun vordering in de Doniger-vennootschappen indienen via het digitale systeem ClaimsAgent, te bereiken via de website: www.crediteurenlijst.nl.

Voor iedere vennootschap is een apart dossier aangemaakt.

Eigendomsvoorbehoud, verstrekte zekerheden of andere zakelijke rechten
Voor het geval u op grond van bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, verstrekte zekerheden of andere zakelijke rechten meent aanspraak te kunnen maken op enige bezitting van een van de hiervoor genoemde vennootschappen, wordt u verzocht om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Bij het indienen van uw vordering(en) via ClaimsAgent verzoek ik u in dat geval opgave te doen van de specifieke goederen/rechten waar het om gaat, uw eventuele vorderings­recht dat daarop betrekking heeft, en de daarbij behorende documentatie (bijv. leveringsvoorwaarden alsmede stukken waaruit blijkt dat deze van toepassing zijn).

Daarbij is wel van belang dat in de vonnissen van 6 september 2017 is bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator bevinden voor een periode van twee maanden vanaf 6 september 2017 niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

Het is niet de bedoeling dat u voor iedere factuur een aparte account in het desbetreffende dossier aanmaakt.

Crediteuren kunnen hun vragen stellen via: faillissementen@florent.nl.

Media
De contacten met de media worden verzorgd door ► Edwin van Wijk, evanwijk@valueatstake.nl

06 september 2017 | Artikel